Privacy Policy

We are committed to protect the privacy and security of our customers and those who visit our website. On this page you can find information about what information we collect and why we collect them.

1. Who is responsible for your information?

Responsible for processing your personal information:

Attitude with Story Aps

Margrethevej 6, st.mf.

2900 Hellerup

Denmark

CVR.no. 38776002

Customer Service: https://attitudewithstory.com/pages/contact

 

2. What is your information used for?

We process your personal information for the following purposes:

- Delivery of ordered goods or services.

- To communicate with you about the delivery of our goods or services.

- Individual marketing: Delivery of tailor made offers and services based on your personal needs and wishes.

- Surveys, statistics and analyzes to improve our products and services.

- In connection with any legal requirements.

Please note that disclosure of personal data may be a contractual requirement. In these situations, we can not offer you our products and services unless you provide us with the necessary information.

3. What information do we collect about you?

We only deal with information about you for the purposes mentioned in paragraph 2.

The amount of information processed will be limited to what is necessary to achieve this purpose.

We collect the following categories of information about you:

General information:

- General contact information (eg name, email, phone number and address)

- Gender and age

- Pictures

- Geographical location

- Payment details

- Purchase History

- Cookies information

- IP address

- Information given due to a possible complaint

4. How do we collect information about you?

The information we process about you will most often be collected directly from you.

We can process information about you collected from third parties, such as:

- Online sources, such as social media (eg Instagram and Facebook).

- Our partners.

If we process information about you collected from third parties, we will send you a message containing contact information regarding the data controller, the purpose of the processing, the legal basis, the affected categories of personal information, etc.  

5. On what basis do we process your personal information?

Our processing of personal data is always based on a legal basis.

We can process your personal information on the following basis:

- Your explicit consent.

- The processing must be in the form of a contract in which you are a party or for implementing measures taken at your request prior to the conclusion of a contract.

- The processing is required to comply with a legal obligation imposed on Attitude with Story ApS.

- The treatment is required for Attitude with Story ApS or third parties to pursue a legitimate interest. A legitimate interest can be, for example. Be continuous improvement of products, services, shopping experience and technologies.

- To communicate with you according to your preferences.  

6. Who can we share your information with?

We can share information about you with:

- Our suppliers.

- Our partners and internally in the company.

- Analysis and segmentation platforms, such as Google Analytics or Facebook Business Manager.

- Public authorities if required by law.

- Registration of warnings identifying risky transactions for the purpose of combating (organized) online fraud.

- We do not share your information with third parties.  

7. How long do we keep your information?

Attitude with Story ApS deletes information about inactive customers and stores your information only if it is necessary to fulfill the purpose for which they were originally collected

8. What security measures have we taken?

At Attitude with Story ApS we do our best to protect your personal information. We secure your personal information through technical security measures to protect them against unauthorized access, handling, destruction and deletion or loss of information.  

9. What rights do you have?

As a customer at Attitude with Story ApS you have the following rights:

- To view and edit your information at Attitudewithstory.com

- To delete your information.

- The possibility of withdrawing your consent.

The exercise of your rights may be subject to conditions and limitations and depends largely on the specific treatment situation.

As a customer at Attitiude with Story ApS, you have the right to review and correct your information at any time and to withdraw your consent for processing your personal information. You may at any time request that your personal information at Attitude with Story ApS to be deleted.

Your information will be deleted at your request if any of the following criteria applies:

- You withdraw your consent (if your treatment was based on your consent).

- You do not want to receive direct marketing.

- The information appears to be incorrect.

- The information is no longer necessary to fulfill the purpose for which they were collected.

- The information is processed illegally.  

10. Complaints

If you wish to complain about the processing of your personal information, please contact us by email, phone or letter as stated above. You can also contact Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen K.  

11. Cookies See our cookies policy here  

12. Newsletter If you no longer wish to receive newsletter from Attitude with Story, you can unsubscribe by the unsubscribe link at the bottom of any newsletter we send.

 

Privatlivspolitik

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred og sikkerheden for vores kunder og dem, der besøger vores webside. På denne side kan du finde information om, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvorfor vi indsamler dem.
 

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?


Ansvarlig for behandling af dine personoplysninger:
Attitude with Story Aps
Margrethevej 6, st.mf.
2900 Hellerup
CVR.no. 38776002
Kundeservice: https://attitudewithstory.com/pages/contact

2. Hvad bruges dine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Levering af aftalte varer eller tjenesteydelser.
- Til at kommunikere med dig i forbindelse med levering af vores varer eller tjenesteydelser.
- Individuel markedsføring: levering af skræddersyede tilbud og tjenesteydelser, der er baseret på dine personlige behov og ønsker.
- Undersøgelser, statistikker og analyser for at forbedre vores produkter og tjenesteydelser.
- I forbindelse med eventuelle juridiske krav.

Bemærk, at videregivelse af personoplysninger kan være et kontraktmæssigt krav. I disse situationer kan vi ikke tilbyde dig vores produkter og tjenesteydelser, medmindre du giver os de nødvendige oplysninger.

3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?
Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål, der er nævnt i punkt 2.
Omfanget af de oplysninger, der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opfylde dette formål.
Vi indsamler følgende kategorier af oplysninger om dig:

Generelle oplysninger:
- Generelle kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mail, telefonnummer og adresse)
- Køn og alder
- Billeder
- Geografisk placering
- Betalingsoplysninger
- Købshistorik
- Cookies-information
- IP-adresse
- Oplysninger, der gives i forbindelse med en eventuel klage
 

4. Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?
De oplysninger, vi behandler om dig, vil oftest blive indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig, der er indsamlet fra tredjeparter, såsom:

- Online kilder, såsom sociale medier (f.eks. Instagram og Facebook).
- Vores partnere.

Hvis vi behandler oplysninger om dig, der er indsamlet fra tredjeparter, sender vi dig en meddelelse, der indeholder kontaktoplysninger vedrørende den dataansvarlige, formålet med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger osv.
 

5. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et juridisk grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

- Dit udtrykkelige samtykke.
- Behandlingen skal ske som opfyldelse af en kontrakt, hvori du er part, eller til implementering af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der pålægges Attitude with Story ApS.
- Behandlingen er nødvendig for Attitude with Story ApS eller tredjeparter for at forfølge en legitim interesse. En legitim interesse kan f.eks. være løbende forbedring af produkter, tjenesteydelser, shoppingoplevelsen og teknologier.
- Til at kommunikere med dig i henhold til dine præferencer.
 

6. Hvem kan vi dele dine oplysninger med?
Vi kan dele oplysninger om dig med:

- Vores leverandører.
- Vores partnere og internt i virksomheden.
- Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom Google Analytics eller Facebook Business Manager.
- Offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet ifølge loven.
- Registrering af advarsler, der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.
- Vi deler ikke dine oplysninger med tredjeparter.
 

7. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Attitude with Story ApS sletter løbende oplysninger om inaktive kunder og opbevarer kun dine oplysninger, hvis det er nødvendig for at opfylde det formål, hvortil de oprindeligt blev indsamlet
 

8. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet?
Hos Attitude with Story ApS gør vi vores bedste for at beskytte dine personoplysninger.
Vi sikrer dine personoplysninger via tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dem mod uautoriseret adgang, håndtering, ødelæggelse og sletning eller tab af information.
 

9. Hvilke rettigheder har du?
Som kunde hos Attitude with Story ApS har du frihed til at udøve følgende rettigheder:

- At se og redigere dine oplysninger på Attitudewithstory.com
- At slette dine oplysninger.
- Muligheden for at trække dit samtykke tilbage.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger og afhænger i høj grad af den specifikke behandlingssituation.
Som kunde hos Attitiude with Story ApS har du til enhver tid ret til at se og rette dine oplysninger og til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om, at dine personoplysninger hos Attitude with Story ApS bliver slettet. Dine oplysninger slettes på din anmodning, hvis et af følgende kriterier er gældende:

- Du trækker dit samtykke tilbage (hvis behandlingen var baseret på dit samtykke).
- Du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring.
- Oplysningerne ser ud til at være ukorrekte.
- Oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.
- Oplysningerne behandles ulovligt.
 

10. Klager
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
 

11. Cookies

Se vores cookies-politik her

 

12. Newsletter
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrev fra Attitude with Story, kan du afmelde dig ved at trykke på unsubscribe linket nederst i alle nyhedsbrev vi sender.

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Sale

Unavailable

Sold Out